Verantwoording 2017

Zie ook: ANBI-informatie

Uitgeoefende activiteiten

In 2017 zijn er 7 events georganiseerd, op de volgende data:
 • 29 januari - Get Connected
 • 19 maart - Coming Out
 • 14 mei - Different Ways
 • 25 juni - Behind the Truth
 • 24 september - Dream Big
 • 29 oktober - Who are You
 • 17 december - Red Light
Het bestuur heeft 6 maal vergaderd, en wel op:
 • 19 januari
 • 16 februari
 • 3 mei
 • 5 september
 • 23 oktober
 • 20 november

Daarnaast heeft na elk event een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen, om o.a. ideeën op te halen die kunnen bijdragen aan versterking van de doelstelling van Best-Life.

Van al deze bijeenkomsten zijn verslagen opgesteld en gearchiveerd.

Financiële verantwoording

Omschrijving Toelichting Cumulatief per post
gift collecte events 185,50
gift particulier 1.640,40
kosten stichting div. kosten -170,84
onkosten sprekers gage + reiskosten -2.074,72
ondersteuning derden videofonds Lidwina -500,00
resultaat 2017 919,66
saldo 1-1-2017 1.313,02
saldo 31-12-2017 393,36

Van het resultaat is eenmalig € 500,- bijgedragen aan het fonds dat tot doel heeft een video-installatie aan te leggen in de Lidwinakerk. Deze video-installatie kan Best-Life gebruiken om de events beter vast te leggen en te kunnen verspreiden via internet en haar site.

Het overige resultaat is toegevoegd aan de reserve van de stichting.